Krosno - par. pw. Matki Boskiej Częstochowskiej - 1-2.02.2016

W poniedziałek 1lutego 2016 r. o godz. 18.00 obraz św. Józefa rozpoczął nawiedzenie w parafii pw. Matki Boskiej Częstochowskiej w Krośnie. Ks. proboszcz Paweł Kujawa, ubrany w kapę, wraz z wiernymi przywitał świętą ikonę przed drzwiami kościoła. Ucałował święty wizerunek i wprowadził go do świątyni. Następnie okadził obraz i wygłosił fragment Ewangelii. Odmówił także modlitwę przywitania, a ojciec kustosz Stanisław Plewa OCD przeczytał wiernym list papieża Franciszka, który błogosławi wszystkim uczestnikom peregrynacji.

O godz. 18.30 rozpoczęła się Msza św. sprawowana przez ks. proboszcza, który wygłosił również okolicznościowe kazanie. Ojciec kustosz pełnił posługę w konfesjonale. Podczas Eucharystii małżonkowie odnowili swoje śluby. Po zakończeniu Mszy św. wierni indywidualnie modlili się przy świętej ikonie, a następnie o godz. 21.00 odśpiewali Apel Jasnogórski.

We wtorek 2 lutego o godz. 9.00 ojciec kustosz sprawował Najświętszą Ofiarę w intencji chorych, starszych i samotnych, podczas której wygłosił kazanie o św. Józefie. Po Komunii św. celebrans odczytał modlitwę-akt zawierzenia wszystkich osób cierpiących w parafii opiece św. Józefa.

Po Mszy św. aż do godz. 15.00 trwało modlitewne czuwanie wiernych przy świętej ikonie.

Po Koronce do Miłosierdzia Bożego, którą poprowadził ks. proboszcz wierni uczestniczyli w wieczornej Mszy św., która sprawował pasterz parafii. Licznie przybyły na nią dzieci ze swymi rodzicami. Nastrój święta Ofiarowania Pańskiego (Matki Bożej Gromnicznej) podkreślały zapalone świece rozpraszające mrok zimowego wieczoru. Okolicznościowe kazanie wygłosił ks. proboszcz, który także odczytał modlitwę-akt zawierzenia całej parafii św. Józefowi. Ojciec kustosz pełnił posługę konfesjonału. Wybrana para małżeńska przeczytała specjalną modlitwę-akt zawierzenia wszystkich rodzin św. Józefowi.

Po zakończeniu Eucharystii rozpoczęła się ceremonia pożegnania obrazu św. Józefa. Wierni odśpiewali Te Deum, ks. proboszcz odmówił modlitwę dziękczynną peregrynującego wizerunku. Podziękował ojcu kustoszowi i parafianom. Ojciec kustosz wyraził wdzięczność Bogu za łaskę nawiedzenia obrazu św. Józefa w parafii, a ks. proboszczowi i wspólnocie wiernych za udział w uroczystościach peregrynacyjnych.

Obraz św. Józefa został przeniesiony do samochodu-kaplicy.

Niech św. Józef otacza swoją przemożną opieką Przewielebnego księdza proboszcza Pawła Kujawę oraz wiernych parafii Matki Bożej Częstochowskiej w Krośnie.

{phocagal-lery view=categories|categoryid=128}

Mosina - par. pw. św. Mikołaja - 31.01 - 01.02.2016

W niedzielę 31 stycznia 2016 r. o godz. 17.30 obraz św. Józefa rozpoczął peregrynację w parafii pw. św. Mikołaja w Mosinie. Ks. kanonik Edward Majka, proboszcz parafii, ks. Marek Marcinkowski i ks. Michał Kłos TChr – kapłani pochodzący z tej parafii, ks. Ryszard Bucholc TChr, ks. diakon Patryk Nachaczewski oraz rzesza wiernych powitała świętą ikonę na dziedzińcu przed kościołem. Ks. proboszcz, ubrany w ornat ucałował święty wizerunek, który po przeniesieniu do świątyni okadził.

Ks. diakon przeczytał fragment Ewangelii, ks. proboszcz odmówił modlitwę przywitania, a ojciec kustosz Stanisław Plewa OCD przeczytał list papieża Franciszka, który błogosławi wszystkim uczestnikom peregrynacji.

O godz. 18.00 rozpoczęła się Msza św. koncelebrowana, którą sprawował ks. proboszcz Edward Majka oraz księża Marek Marcinkowski, Michał Kłos TChr i Ks. Ryszard Bucholc TChr. Okolicznościowe kazanie wygłosił ks. dr Rafał Pajszczyk, oficjał Sądu Metropolitalnego. Liturgię Eucharystyczną ubogacał piękny śpiew pieśni w wykonaniu scholi i chóru parafialnego. Ojciec kustosz sprawował posługę konfesjonału.

Po Komunii św. wybrana para małżonków odczytała modlitwę-akt zawierzenia rodzin w parafii św. Józefowi.

Po zakończeniu Eucharystii aż do godz. 21.00 trwała indywidualna modlitwa przy świętej ikonie matek i ojców, członków Róż różańcowych, Milicji Niepokalanej, szafarzy i wiernych.

W godzinie Apelu Jasnogórskiego wszyscy zebrani odśpiewali pieśń maryjną.

W poniedziałek 1 lutego o godz. 6.30 wierni odśpiewali Godzinki ku czci św. Józefa, po których ks. wikariusz Łukasz Ruciński odprawił Msz ę św. wotywną o św. Józefie.

O godz. 8.00 zgromadzeni parafianie śpiewali pieśni ku czci św. Józefa, oczekując na kolejną Mszę św., którą sprawował ks. proboszcz.

Po Eucharystii parafianie mieli możliwość indywidualnej modlitwy przy świętej ikonie.

O godz. 10.30 do kościoła przybyli chorzy, samotni i starsi, którzy oczekując na Eucharystię śpiewem Godzinek ku czci św. Józefa przygotowywali się do uczestnictwa we Mszy św.

Pół godziny później rozpoczęła się Msza św., sprawowana przez ks. Ryszarda Bucholca TChr i ojca kustosza Stanisława Plewę OCD, który wygłosił okolicznościowe kazanie. Podczas Eucharystii wierni przyjęli sakrament namaszczenia chorych. Ojciec kustosz odczytał również modlitwę-akt zawierzenia wszystkich osób cierpiących w parafii św. Józefowi.

Do godz. 15.00 wierni gromadzili się na indywidualnej modlitwie przy świętej ikonie.

W godzinie Miłosierdzia Bożego parafianie pod przewodnictwem członków Świeckiego Zakonu Karmelitów Bosych odmówili Koronkę, a następnie prowadzili modlitwy przeplatane rozważaniami i pieśniami do św. Józefa.

O godz. 16.30 rozpoczęła się Msza św. sprawowana przez ks. proboszcza, a koncelebransami byli ks. wikariusz i ks. Ryszard Bucholc TChr. Przy ołtarzu posługiwał ks. diakon.

W Eucharystii dużą grupę stanowili zaproszeni rzemieślnicy mieszkający na terenie parafii. Okolicznościowe kazanie wygłosił ks. wikariusz. Po Komunii św. ks. proboszcz powierzył całą parafię opiece św. Józefa, odczytując specjalną modlitwę-akt.

Na zakończenie Eucharystii wierni odśpiewali Te Deum, po czym wybrani parafianie odmówili modlitwę pożegnania obrazu. Duszpasterz parafii serdecznie podziękował ojcu kustoszowi i wiernym za udział w peregrynacji. Ojciec kustosz skierował słowa wdzięczności ku Bogu, duchowieństwu i wiernym.

Po zakończeniu Mszy św. wierni mieli możliwość kolejny raz uczcić św. Józefa śpiewem Godzinek.

O godz. 17.50 święta ikona została przeniesiona do samochodu-kaplicy i przewieziona do parafii w Krośnie.

Warto wspomnieć o niezwykłym staraniu ks. proboszcza Edwarda Majki, który zaprosił do parafii na dwie poprzedzające peregrynację niedziele księży kaznodziei, którzy kazaniami głoszonymi na wszystkich Mszach św. duchowo przygotowali wiernych do godnego przeżycia nawiedzenia obrazu św. Józefa w swojej parafii. Ks. proboszcz poprosił wiernych, aby przystroili ulice przejazdu samochodu-kaplicy, wyrażając tym samym radość oczekiwania na przybycie św. Józefa w peregrynującym obrazie.

Niech św. Józef hojnie wynagrodzi Czcigodnemu ks. kanonikowi Edwardowi Majce za świadectwo głębokiej wiary i pobożności, które daje powierzonemu sobie ludowi Bożemu. Niech oręduje u Boga we wszystkich sprawach ks. wikariusza i księży chrystusowców oraz ks. diakona. Niech wspomaga w codziennych trudach wiernych w parafii św. Mikołaja w Mosinie.

{phocagal-lery view=categories|categoryid=127}

Puszczykowo - par. pw. św. Józefa - 30-31.01.2016

W sobotę 30 stycznia 2016 r. o godz. 17.30 obraz św. Józefa rozpoczął peregrynację w parafii pw. św. Józefa w Puszczykowie, którą prowadzą ojcowie duchacze. O. proboszcz Marek Smyk CSSp, ubrany w kapę, wraz ze Wspólnotą ojców i braci kleryków oraz rzeszą wiernych przywitali świętą ikonę przed kościołem.

Następnie ojciec proboszcz ucałował wizerunek św. Józefa, a po przeniesieniu do świątyni okadził go. Fragment Ewangelii wygłosił ojciec Władysław Budziak CSSp, a ojciec proboszcz odmówił modlitwę przywitania obrazu. Ojciec kustosz Stanisław Plewa OCD przeczytał zebranym wiernym list papieża Franciszka, który błogosławi wszystkim uczestnikom peregrynacji.

O godz. 18.00 rozpoczęła się Msza św., którą sprawowało trzech kapłanów: ojciec proboszcz jako główny celebrans, a ojciec Władysław Budziak CSSp i ojciec Andrzej Guzik CSSp jako koncelebransi. Ojciec Władysław wygłosił okolicznościowe kazanie. W liturgię Eucharystyczną włączyli się klerycy Łukasz Krawczyk i Mikołaj Kurek CSSp.

Na zakończenie Mszy św. wybrani małżonkowie odczytali modlitwę-akt, zawierzając wszystkie rodziny parafii opiece św. Józefa.

Następnego dnia w niedzielę wierni uczestniczyli w Mszach św., po których odmawiana była modlitwa-akt zawierzenia wszystkich rodzin parafii św. Józefowi.

O godz. 16.30 rozpoczęło się nabożeństwo ku czci św. Józefa, które prowadził ojciec proboszcz. Bezpośrednio po nim miała miejsce ceremonia pożegnania obrazu św. Józefa. Po odśpiewaniu przez wiernych Te Deum jedna z rodzin odczytała modlitwę dziękczynną za nawiedzenie świętej ikony, a ojciec proboszcz odmówił modlitwę-akt zawierzenia całej parafii opiece św. Józefa.

Ojciec kustosz podziękował Bogu za łaskę peregrynacji, a ojcom duchaczom i wiernym za przygotowanie i uczestniczenie w uroczystościach peregrynacyjnych. Następnie obraz św. Józefa został przeniesiony przez parafian do samochodu-kaplicy.

Niech św. Józef, Opiekun Kościoła świętego, wyprasza potrzebne łaski ojcu proboszczowi Markowi Smykowi i całej Wspólnocie ojców duchaczy, aby prowadzeni przez Ducha Świętego pracowali dla Bożej chwały i dobra powierzonego im ludu, a wiernym parafii pw. św. Józefa w Puszczykowie wszelkie potrzebne łaski.

{phocagal-lery view=categories|categoryid=126}

Wiry - pw. św. Floriana - 29-30.01.2016

W piątek 29 stycznia 2016 r. o godz. 17.30 rozpoczęło się nawiedzenie obrazu św. Józefa w parafii pw. św. Floriana w Wirach. Ks. kanonik Kazimierz Szachowicz, proboszcz parafii, ubrany w kapę, i ks. Józef Przekop, chrystusowiec wraz z wiernymi przywitali święty wizerunek przed kościołem. Po przeniesieniu obrazu św. Józefa do świątyni duszpasterz parafii okadził go, wygłosił fragment Ewangelii i odmówił modlitwę przywitania. Ojciec kustosz Stanisław Plewa OCD przeczytał list papieża Franciszka, który błogosławi wszystkim uczestnikom peregrynacji.

O godz. 18.00 rozpoczęła się Msza św., która sprawował ks. proboszcz, a okolicznościowe kazanie wygłosił ks. Józef Przekop. Ojciec kustosz pełnił posługę konfesjonału.

Podczas Eucharystii małżonkowie odnawiali swoje śluby i jedna z par małżeńskich odczytała modlitwę-akt zawierzenia rodzin w parafii św. Józefowi. Liturgię Mszy św. ubogacił pięknym śpiewem pieśni religijnych chór parafialny Francesco, który prowadzi Arkadiusz Klenczak.

Niecodzienny jest fakt istnienia w parafii bardzo dużej grupy dzieci i młodzieży należących do Liturgicznej Służby Ołtarza. Ponad siedemdziesiąt młodych osób w różnym wieku pełni funkcje ministrantów i lektorów, pozostając pod opieką charyzmatycznego Pana Mariana Adamskiego.

Następnego dnia o godz. 9.00 ks. proboszcz wraz z ojcem kustoszem odprawił Mszę św. o św. Józefie.

Po zakończeniu Eucharystii aż do godz. 16.30 wierni mieli możliwość indywidualnej modlitwy przy świętej ikonie. Następnie duszpasterz parafii prowadził nabożeństwo ku czci Oblubieńca Najświętszej Maryi Panny. O godz. 17.15. rozpoczęła się ceremonia pożegnania obrazu św. Józefa. Ks. proboszcz odmówił modlitwę-akt zawierzenia parafii św. Józefowi, a przedstawiciel Wspólnoty wiernych modlitwę dziękczynną za nawiedzenie świętego wizerunku. Po odśpiewaniu uroczystego Te Deum ojciec kustosz podziękował Bogu za łaskę peregrynacji, a kapłanom i wiernym za trud organizacji czasu nawiedzenia i modlitwę. Po zakończonej ceremonii obraz św. Józefa został przeniesiony do samochodu-kaplicy.

Niech św. Józef wspiera Czcigodnego ks. proboszcza Kazimierza Szachowicza i wiernych parafii św. Floriana w Wirach w budowaniu Królestwa Bożego na ziemi.

{phocagal-lery view=categories|categoryid=125}

Luboń - par. pw. św. Maksymiliana Marii Kolbego - 28-29.01.2016

W czwartek 28 stycznia 2016 r. o godz. 17.00 obraz św. Józefa rozpoczął peregrynację w kościele pw. św. Maksymiliana Marii Kolbego w Luboniu.

Ks. proboszcz Józef Majchrzak, ubrany w kapę oraz wierni przywitali święty wizerunek przed kościołem i wnieśli go do świątyni.

Następnie ks. proboszcz okadził świętą ikonę, wygłosił fragment Ewangelii i odmówił modlitwę przywitania obrazu. Ojciec kustosz Stanisław Plewa OCD przeczytał list papieża Franciszka, który błogosławi wszystkim uczestnikom peregrynacji.

O godz. 18.00 rozpoczęła się Msza św., którą sprawował ks. proboszcz i wygłosił okolicznościowe kazanie. Zgromadzeni małżonkowie odnowili swoje śluby, a wybrana para małżeńska przeczytała modlitwę-akt zawierzenia wszystkich rodzin w parafii opiece św. Józefa. Ojciec kustosz pełnił posługę konfesjonału.

Bezpośrednio po Eucharystii miało miejsce modlitewne czuwanie różnych grup działających w parafii przy świętej ikonie zakończone o godz. 20.00 Apelem Jasnogórskim.

Następnego dnia o godz. 8.00 została odprawiona Msza św. o św. Józefie.

Przed południem ojciec kustosz sprawował Najświętszą Ofiarę w intencji chorych, samotnych i starszych. Skierował do nich okolicznościowe słowo Boże i udzielił wraz z ks. proboszczem i ks. wikariuszem Jarosławem Kłupsiem sakramentu namaszczenia chorych. Odmówił również modlitwę-akt zawierzenia wszystkich cierpiących w parafii św. Józefowi.

W południe rozpoczęło się spotkanie dzieci ze św. Józefem w jego peregrynującym wizerunku. Prowadził je ks. wikariusz.

Następnie rozpoczęło się czuwanie członków Wspólnoty Żywego Różańca.

O godz. 15.00 ks. proboszcz odprawił nabożeństwo ku czci św. Józefa i odmówił modlitwę-akt zawierzenia całej parafii opiece Oblubieńca Najświętszej Maryi Panny.

Po południu rozpoczęła się Msza św. sprawowana przez ks. proboszcza, po której nastąpiła ceremonia pożegnania obrazu św. Józefa. Wierni odśpiewali Te Deum, a wybrana para małżeńska odmówiła modlitwę dziękczynną za nawiedzenie obrazu w parafii. Ojciec kustosz podziękował Bogu za przeżyty czas peregrynacji, a ks. proboszczowi, ks. wikariuszowi i wiernym za przygotowanie i uczestniczenie w niej. Następnie święta ikona została przeniesiona do samochodu-kaplicy.

Niech św. Józef oręduje w niebie za duszpasterzami i wiernymi parafii św. Maksymiliana Marii Kolbego w Luboniu.

{phocagal-lery view=categories|categoryid=124}

OO. Karmelici Bosi, Sanktuarium Świętego Józefa w Poznaniu, ul. Działowa 25

Kustosz peregrynacji o. Stanisław Plewa OCD