Luboń - par. pw. św. Jana Bosko - 27-28.01.2016

W środę 27 stycznia 2016 r. o godz. 17.30 obraz św. Józefa rozpoczął peregrynację w parafii pw. św. Jana Bosko w Luboniu. Ks. prałat Roman Kubicki, proboszcz, a zarazem dziekan dekanatu lubońskiego, ubrany w kapę, jak również ks. profesor Jan Grzeszczak oraz ks. rodak Bartosz Federowicz i wierni przywitali świętą ikonę na dziedzińcu przed kościołem.

Po wniesieniu świętego wizerunku do świątyni duszpasterz parafii okadził obraz św. Józefa, ks. rodak wygłosił fragment Ewangelii, a ks. proboszcz odmówił modlitwę przywitania obrazu św. Józefa, zaś ojciec kustosz Stanisław Plewa OCD przeczytał list papieża Franciszka, który błogosławi wszystkim uczestnikom peregrynacji.

O godz. 18.00 rozpoczęła się Msza św. sprawowana przez ks. profesora, który wygłosił kazanie o św. Józefie. Koncelebransami byli ks. proboszcz i ks. rodak. Podczas Eucharystii małżonkowie odnowili swoje śluby, a wybrana para małżeńska przeczytała modlitwę-akt zawierzenia wszystkich rodzin w parafii św. Józefowi. Ojciec kustosz sprawował posługę w konfesjonale.

O godz. 20.00 w kościele na modlitewnym czuwaniu przy świętej ikonie zgromadziła się młodzież, która prowadziła rozważania dotyczące świętości rodziny, przeplatając je pieśniami religijnymi.

Pierwszy dzień peregrynacji w parafii zakończył się Apelem Jasnogórskim odśpiewanym przez wiernych.

Następnego dnia, przed południem ojciec kustosz odprawił Eucharystię w intencji wszystkich cierpiących, starszych i samotnych w parafii. Wygłosił okolicznościowe kazanie i wraz z ks. proboszczem udzielił zebranym sakramentu namaszczenia chorych. Po Komunii św. troje parafian odczytało modlitwę-akt zawierzenia wiernych niosących krzyż cierpienia, wieku, samotności św. Józefowi.

O godz. 15.00 ks. proboszcz wraz z wiernymi odmówił Koronkę do Bożego Miłosierdzia, a następnie odprawił nabożeństwo ku czci św. Józefa.

Do godz. 16.30 trwała modlitwa indywidualna parafian przy świętej ikonie, a po niej rozpoczęła się Msza św. sprawowana przez ks. proboszcza, który także skierował do wiernych słowo Boże. Po Komunii św. duszpasterz parafii zawierzył w specjalnej modlitwie-akcie całą parafię opiece św. Józefa.

Po zakończonej Eucharystii Ks. proboszcz, ubrany w kapę, rozpoczął ceremonię pożegnania świętego wizerunku. Wierni odśpiewali Te Deum, dwoje parafian odmówiło modlitwę dziękczynną za nawiedzenie obrazu św. Józefa w parafii, a ojciec kustosz podziękował Panu Bogu za łaskę peregrynacji, a kapłanom i ludowi Bożemu za przykład gorliwości i wiary.

Niech św. Józef, Przepotężny nasz Patron w niebie, ma w swojej opiece i wyprasza wszelkie potrzebne łaski Czcigodnemu księdzu proboszczowi Romanowi Kubickiemu, kapłanowi oddanemu bez reszty służbie Bogu i ludziom, człowiekowi wielkiej pokory i pobożności, serdeczności i otwartości na potrzeby bliźniego.

Niech Bóg błogosławi przez wstawiennictwo Oblubieńca Najświętszej Maryi Panny ks. profesorowi Janowi Grzeszczakowi, gorliwemu kaznodziei, ks. wikariuszowi Jarosławowi Żurawskiemu, ks. rodakowi Bartoszowi Federowiczowi oraz wiernym parafii św. Jana Bosko w Luboniu.

{phocagal-lery view=categories|categoryid=123}

Luboń - par. pw. św. Jana Pawła II - 26-27.01.2016

We wtorek 26 stycznia 2016 r. obraz św. Józefa rozpoczął nawiedzenie parafii pw. św. Jana Pawła II w Luboniu.

O godz. 17.45. ks. proboszcz Paweł Dąbrowski przywitał świętą ikonę, całując ją i wraz z wiernymi procesyjnie przeniósł do kościoła.

Po okadzeniu świętego wizerunku wygłosił fragment Ewangelii i odmówił modlitwę przywitania. Ojciec kustosz Stanisław Plewa OCD odczytał list papieża Franciszka, który błogosławi wszystkim uczestnikom peregrynacji.

Po ceremonii przywitania obrazu św. Józefa rozpoczęła się Msza św., podczas której zgromadzeni w świątyni małżonkowie odnowili swoje śluby, a po Komunii św. para małżeńska odczytała modlitwę-akt zawierzenia św. Józefowi wszystkich rodzin w parafii.

O godz. 20.00 rozpoczęło się nabożeństwo w intencji rodzin parafii, które prowadził ks. proboszcz.

Następnego dnia o godz. 7.00 została odprawiona Msza św., a po niej wierni uczestniczyli w nabożeństwie ku czci św. Józefa.

Tuż przed południem ojciec kustosz odprawił Eucharystię w intencji osób chorych, samotnych i starszych. Skierował do wiernych słowo Boże i udzielił sakramentu namaszczenia chorych. Odczytał także modlitwę-akt, w której zawierzył wszystkich parafian dźwigających swój krzyż opiece św. Józefa.

Do godz. 15.00 parafianie mieli możliwość indywidualnej modlitwy przy świętej ikonie.

W godzinie Miłosierdzia Bożego wierni zgromadzili się w świątyni, aby wziąć udział w nabożeństwie ku czci św. Józefa. W sposób szczególny zanoszono modlitwy w intencji rodzin przeżywających różne problemy.

O godz. 17.00 rozpoczęła się ceremonia pożegnania obrazu św. Józefa. Wierni odśpiewali Te Deum, ks. proboszcz odmówił modlitwę-akt zawierzenia parafii św. Józefowi. Ojciec kustosz podziękował Bogu oraz duszpasterzowi parafii i wiernym za przeżyty czas peregrynacji.

Niech św. Józef oręduje we wszystkich sprawach za ks. proboszczem Pawłem Dąbrowskim i wiernymi parafii św. Jana Pawła II, wypraszając im potrzebne łaski w codziennym życiu i upiększaniu wybudowanej świątyni.

{phocagal-lery view=categories|categoryid=122}

Luboń - par. św. Barbary - 25-26.01.2016

W poniedziałek 25 stycznia 2016 r. o godz. 17.30 obraz św. Józefa został przywieziony do Sanktuarium bł. Edmunda Bojanowskiego w Luboniu. Sanktuarium to znajduje się przy klasztorze Sióstr Służebniczek leżącym na terenie parafii św. Barbary. W drzwiach świątyni świętą ikonę przywitał ks. kanonik Bernard Cegła, proboszcz parafii św. Barbary oraz ojciec kapelan Sióstr Służebniczek Dariusz Galant ze Zgromadzenia Księży Oblatów, któremu towarzyszyły Siostry zakonne i rzesza wiernych.

Po przeniesieniu świętego wizerunku do Sanktuarium ks. kapelan okadził obraz św. Józefa i odmówił modlitwę przywitania. Przed rozpoczęciem Eucharystii Siostry Służebniczki wraz z Matką Generalną Rafałą Kisiel, ojcem kapelanem i wiernymi odmówiły różaniec z rozważaniami kolejnych tajemnic.

Po zakończeniu modlitwy rozpoczęła się Msza św. sprawowana przez o. kapelana, który wygłosił okolicznościowe kazanie. W Eucharystii uczestniczyły małżeństwa proszące o potomstwo, rodziny, które straciły dziecko i matki oczekujące na rozwiązanie.

Po Mszy św. ojciec kapelan i ojciec kustosz Stanisław Plewa OCD udzielali błogosławieństwa rodzinom oraz rozdawali pamiątkowe obrazki z modlitwą do św. Józefa.

Następnie Siostry Służebniczki poprowadziły modlitewne spotkanie ze św. Józefem, ubogacając je pięknym śpiewem pieśni.

Po zakończeniu tej części nawiedzenia rozpoczęło się całonocne modlitewne czuwanie Sióstr i wiernych przy świętej ikonie trwające do rana.

O godz. 8.30 do Sanktuarium przybył ks. kanonik Bernard Cegła, proboszcz parafii pw. św. Barbary. Towarzyszył mu ks. wikariusz Artur Michalak. Siostry Służebniczki procesjonalnie przeniosły obraz św. Józefa do kościoła parafialnego. Tam ks. proboszcz odmówił modlitwę przywitania, a ojciec kustosz przeczytał list papieża Franciszka, który błogosławi wszystkim uczestnikom peregrynacji.

O godz. 9.00 rozpoczęła się Msza św. sprawowana przez ks. proboszcza oraz ks. wikariusza, podczas której ks. proboszcz wygłosił okolicznościowe kazanie. Ojciec kustosz pełnił posługę konfesjonału.

W dwie godziny później wierni uczestniczyli w Eucharystii w intencji chorych, samotnych i starszych. Odprawiał ją ojciec kapelan Sióstr Służebniczek i ojciec kustosz, który także skierował do zebranych słowo Boże o św. Józefie. Podczas Eucharystii wierni mieli okazję przyjęcia sakramentu namaszczenia chorych, a na zakończenie ojciec kustosz specjalną modlitwą-aktem powierzył wszystkich parafian niosących krzyż cierpienia opiece św. Józefa.

O godz. 15.00 wierni wraz z ks. proboszczem odmówili Koronkę do Bożego Miłosierdzia, a następnie uczestniczyli w nabożeństwie ku czci św. Józefa. Po nim rozpoczęła się Msza św., którą sprawował ks. wikariusz i wygłosił okolicznościowe kazanie. Po Komunii św. ks. proboszcz zawierzył w specjalnej modlitwie-akcie całą parafię św. Józefowi.

Po zakończeniu Mszy św. rozpoczęła się ceremonia pożegnania obrazu św. Józefa. Wierni odśpiewali Te Deum. Duszpasterz parafii odczytał modlitwę pożegnania, a ojciec kustosz podziękował Bogu za czas nawiedzenia, a kapłanom i wiernym za przygotowanie i uczestnictwo w uroczystościach peregrynacyjnych. Następnie parafianie przenieśli procesyjnie świętą ikonę do samochodu-kaplicy.

Niech św. Józef, Patron Rodziny, oręduje za całą parafią pod wezwaniem św. Barbary, ks. proboszczem Bernardem Cegłą i księżmi wikariuszami Jackiem Zjawinem, Arturem Michalakiem oraz ojcem kapelanem Dariuszem Galantem i wyprasza im wszelkie potrzebne łaski.

Niech św. Józef zachowa w swoim przeczystym sercu Siostry Służebniczki i wspiera je w dążeniu do doskonałego życia zgodnego z charyzmatem swojego Założyciela.

{phocagal-lery view=categories|categoryid=121}

 

Puszczykowo - par. pw. Matki Boskiej Wniebowziętej - 24-25.01.2016

W niedzielę 24 stycznia 2016 r. o godz. 17.30 obraz św. Józefa został przywieziony do parafii pw. Matki Boskiej Wniebowziętej w Puszczykowie.

Ks. proboszcz Roman Poźniak oraz ks. dr hab. Jan Grzeszczak (wykładowca filozofii na Uniwersytecie Adama Mickiewicza w Poznaniu), ks. kanonik Jan Maleta i wierni przywitali świętą ikonę na dziedzińcu przed kościołem. Wśród zgromadzonych znajdowała się Wspólnota Sióstr Karmelitanek Dzieciątka Jezus, której dom zakonny znajduje się na terenie parafii.

Po przeniesieniu obrazu do kościoła ks. proboszcz wygłosił fragment Ewangelii i odmówił modlitwę przywitania, a ojciec kustosz Stanisław Plewa OCD przeczytał list papieża Franciszka, który błogosławi wszystkim uczestnikom peregrynacji.

O godz. 18.00 rozpoczęła się Msza św. sprawowana przez ks. proboszcza. Podczas Eucharystii małżonkowie odnowili swoje śluby, a wybrana para małżeńska odczytała modlitwę-akt zawierzenia wszystkich rodzin opiece św. Józefa. Głębokie i poruszające kazanie wygłosił ks. Jan Grzeszczak, w którym przypomniał genezę i rozwój kultu św. Józefa w Kościele Powszechnym. Ojciec kustosz pełnił posługę konfesjonału.

Do godz. 21.00 wierni mieli możliwość indywidualnej modlitwy przy świętej ikonie.

Następnego dnia w poniedziałek o godz. 10.00 ojciec kustosz sprawował Mszę św. z udziałem osób chorych, samotnych i starszych. Wygłosił okolicznościowe kazanie i wraz z ks. proboszczem i ks. kanonikiem Janem Maletą udzielił wiernym sakramentu namaszczenia chorych. Po Komunii św. celebrans odczytał modlitwę-akt zawierzenia osób chorych, samotnych i starszych św. Józefowi.

W południe do kościoła przyszły dzieci z rodzicami, z dziadkami, aby uczestniczyć w nabożeństwie ku czci św. Józefa prowadzonym przez ks. proboszcza, a zakończonym błogosławieństwem najmłodszych parafian.

W Godzinie Miłosierdzia Koronkę odmawiały wraz z wiernymi Siostry Karmelitanki Dzieciątka Jezus, które przygotowały także rozważania o św. Józefie przeplatane pieśniami ku czci Świętego Oblubieńca Maryi. Jedna z Sióstr akompaniowała, grając na gitarze.

O godz. 16.00 rozpoczęła się Msza św. na zakończenie czasu nawiedzenia obrazu św. Józefa w parafii. Sprawował ją ks. proboszcz wraz z ks. kanonikiem. Duszpasterz parafii wygłosił okolicznościowe kazanie oraz w specjalnej modlitwie-akcie zawierzył całą Wspólnotę wiernych św. Józefowi.

Po Mszy św. parafianie uczestniczyli w ceremonii pożegnania świętego wizerunku. Odśpiewali Te Deum, a ks. proboszcz odczytał modlitwę pożegnania obrazu św. Józefa. Ojciec kustosz podziękował kapłanom i wiernym za dobrze przeżyty czas peregrynacji w parafii. Następnie święta ikona została przeniesiona do samochodu-kaplicy.

Niech św. Józef wyprasza potrzebne łaski ks. proboszczowi Romanowi Poźniakowi, Ks. Janowi Grzeszczakowi oraz ks. kanonikowi Janowi Malecie, a wiernych parafii we wszystkim wspomaga.

{phocagal-lery view=categories|categoryid=120}

Komorniki - 23-24.01.2016

W sobotę 23 stycznia 2016 r. o godz. 17.30 obraz św. Józefa rozpoczął nawiedzenie w parafii pw. św. Andrzeja Apostoła w Komornikach, której proboszczem jest ks. Adam Skrzypczak.

Wikariusz parafii ks. Jan Frąckowiak wraz z ministrantami i grupą wiernych zgromadzili się przed kościołem, aby godnie powitać świętą ikonę.

Po okadzeniu i ucałowaniu wizerunku Oblubieńca Najświętszej Maryi Panny przez ks. wikariusza kilku parafian wniosło obraz do świątyni. Następnie ks. Jan Frąckowiak wygłosił Ewangelię i odczytał modlitwę przywitania. Ojciec kustosz Stanisław Plewa OCD przeczytał list papieża Franciszka, który błogosławi wszystkim uczestnikom peregrynacji.

O godz. 18.00 rozpoczęła się Msza św., którą sprawował ojciec kustosz i ks. wikariusz, który wygłosił okolicznościowe kazanie. Po Mszy św. do godz. 20.00 wierni indywidualnie modlili się przy świętej ikonie.

W niedzielę kapłani odprawili cztery Msze święte, po których odbywały się okolicznościowe nabożeństwa: za rodziny, za całą parafię, za dzieci i młodzież, za pracujących i szukających pracy.

O godz. 15. 00 zgromadzeni w kościele wierni odmówili Koronkę do Bożego Miłosierdzia, którą prowadził ks. proboszcz.

Do godz. 17.00 trwała indywidualna modlitwa wiernych, po której rozpoczęło się nabożeństwo dziękczynne za nawiedzenie obrazu św. Józefa w parafii.

Następnie miała miejsce ceremonia pożegnania świętej ikony. Wierni odśpiewali Te Deum. Ks. proboszcz odczytał modlitwę dziękczynną, a ojciec kustosz podziękował Bogu za łaskę nawiedzenia, a kapłanom i wiernym za gorliwe uczestniczenie w modlitwach i Mszach świętych.

Niech św. Józef wyprasza Boże błogosławieństwo dla ks. proboszcza Adama Skrzypczaka, ks. wikariusza Jana Frąckowiaka, ks. rezydenta Władysława Jankowskiego i dla całej Wspólnoty parafii św. Andrzeja Apostoła w Komornikach.

{phocagal-lery view=categories|categoryid=119}

OO. Karmelici Bosi, Sanktuarium Świętego Józefa w Poznaniu, ul. Działowa 25

Kustosz peregrynacji o. Stanisław Plewa OCD